PRAVIDLÁ HRY: ZATOČTE KOLESOM A VYHRAJTE HYDRABIO

 

Vyplnením osobných údajov v tomto formulári bezplatne vyjadrujem svoj súhlas s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje môžu byť až do odvolania spracované a uchované spoločnosťou NAOS SLOVAKIA, s.r.o., ako správcom, podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) za účelom poskytovania informácií o ďalších akciách a produktoch spoločnosti NAOS SLOVAKIA, s.r.o.

Subjekt údajov berie na vedomie a súhlasí s tým, že spracovanie osobných údajov môže byť uskutočňované i prostredníctvom tretích osôb za podmienok stanovených zákonom. Súhlas subjektu údajov je daný dobrovoľne a môže byť subjektom údajov kedykoľvek odvolaný, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu.

V prípade výhry (Hydrabio sérum 40 ml, Hydrabio Brume 50ml alebo Hydrabio Brume 300 ml) Vám bude na uvedenú adresu do 21 dní poštou výhra odoslaná.

Úplné pravidlá súťaže o hodnotné ceny v podobe Bioderma produktov

Účelom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže o Hydrabio sérum 40 ml, Hydrabio Brume 50ml alebo Hydrabio Brume 300 ml (ďalej iba „súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť NAOS SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 24, 824 96 Bratislava, IČO: 35 753 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka č. 17973/B

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.8. do 31.8.2014 vrátane (ďalej iba „doba konania súťaže“).

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastníci  súťaže mladší ako 18 rokov sa nemôžu tejto súťaže zúčastniť. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a osoby blízke týmto zamestnancom. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom organizátora alebo osobou blízkou, výhra prepadá v prospech organizátora. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka. Nárok na výhru nevzniká v prípade, že usporiadateľ zistí, alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého správania výhercu či inej osoby, ktorá dopomohla výhercovi získať výhru, vrátane toho, že súťažiaci porušil tieto pravidlá alebo sa pokúšal skresliť výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

4. Podmienky súťaže a registrácia

Zaradenie do súťaže je na základe úplného a pravdivého vyplnenia registračných údajov. Účastník sa zaregistruje do súťaže v dobe konania súťaže prostredníctvom registračného formulára na www.hydrabio.sk, kde zadá registračné údaje: email, meno a priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto a PSČ.

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba jedenkrát za deň, tzn. jedenkrát za deň môže „zatočiť kolesom“. Každý ďalší deň je možné točiť znova.

Vyplnením registračného formulára vyjadruje zároveň účastník súťaže svoj súhlas s podmienkami súťaže, pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov.

5. Identifikácia výhercov

Pre účely identifikácie Účastníka súťaže sú rozhodujúce údaje, ktoré sú uvedené v registračnom formulári. Usporiadateľ súťaže identifikuje Súťažiaceho podľa registračného formulára. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia postupov v rozpore s pravidlami súťaže.

6. Výhry

V súťaži je možné vyhrať tieto výhry

Ceny podľa týchto pravidiel poskytuje usporiadateľ.

7. Oznámenie a distribúcia výhry

Výherca bude kontaktovaný emailom o spôsobom odovzdania výhry na emailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári súťaže.

Po ukončení súťaže budú výhercovia zverejnení na internetovej stránke www.hydrabio.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o tom, či podmienky stanovené pre výhru danej ceny boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, či len čiastočne, stanovené podmienky.

Pokiaľ výherca neprejaví súhlas so získaním výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

Výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v registračnom formulári, a to najneskôr do 21 dní. V prípade, že sa výhercovi nepodarí výhru doručiť z dôvodov na strane výhercu (napr. chybne či nedostatočne uvedená adresa), zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za poškodenie, stratu, odcudzenie výhry počas prepravy na adresu výhercu. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na veci (výhre) prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry k poštovej preprave. Súťažiaci nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry predstavujú výhry pred zdanením, akékoľvek prípadné dane či iné poplatky je povinný znášať zo svojho a vyrovná výherca.

8. Osobné údaje

Účastník udeľuje vyplnením registračného formulára usporiadateľovi súhlas subjektu údajov v zmysle zákona k tomu, aby jeho osobné údaje boli použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. Účastník registrovaním v súťaži ďalej udeľuje usporiadateľovi súhlas s využitím a spracovaním osobných údajov v rozsahu registrácie za účelom poskytovania informácií o ďalších akciách a produktoch usporiadateľa. Subjekt údajov berie na vedomie a súhlasí s tým, že spracovanie osobných údajov môže byť uskutočňované i prostredníctvom tretích osôb za podmienok stanovených zákonom. Súhlas subjektu údajov je daný dobrovoľne a môže byť subjektom údajov kedykoľvek odvolaný, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu.

Usporiadateľ a spracovateľ sú oprávnení spracovávať a zhromažďovať osobné údaje iba v rozsahu danom zákonom a so súhlasom subjektu údajov s tým, že subjekt údajov má všetky práva dané mu zákonom, obzvlášť právo na informácie o stave spracovania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracovania, právo na likvidáciu osobných údajov pokiaľ bol splnený účel ich spracovania a pod.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže ako i podmienok súťaže, počtu výhercov, ako i druhov výhier, ktoré budú predmetom hry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou finančnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

 

V Bratislave, dňa 18.7.2014